• Приоритетом Аналитического Центра "Эсхатон" Международной Ассоциации "Мезоевразия" является этнополитическое просвещение, цель которого - содействовать развитию демократии, построению действительного гражданского общества, расширению участия сознательных граждан в общественной и этнополитической жизни, углублению взаимопонимания между народами, культурами, религиями и цивилизациями.

Ярослав Мельник: Сценарії комунікативної поведінки в українському мовно-культурному просторі (на матеріалі української народної пісні)

Як гадюка і чоловік судилися — 01У статті на матеріалі української народної пісні розглядаються сценарії, типи та моделі комунікативної поведінки. Вивчається та розширюється існуюча парадигма теорії комунікації, інвентаризуються та уточнюються окремі категорії. Також систематизуються та описуються типологія комунікативних структур у залежності від аксіологічних, психоментальних специфік, прагматики та ін.
Ключові слова: комунікація, комунікативна традиція, народна пісня, текст, картина світу.

Науково-технічний прогрес останніх століть загострив та вивів на поверхню проблему відставання гуманітарної сфери від науково-технічної. Попри надбання, які отримала цивілізація завдяки доробкам філософів, письменників, поетів, драматургів, теоретиками мистецтва, а також розвитку психології та інших гуманітарних напрямів, ХХ століття продемонструвало катастрофічну антитотожність технічної та гуманітарної сфер. Гуманітарні кризи у формі світових воєн, «культурних революцій» (за якими стояли ідеї культурних сачків), ідеологічні, релігійні, соціальні, расові, етнічні та інші протистояння, які часто набували форм відкритого антагонізму, зайвий раз підтвердили необхідність прориву у науково-методологічній сфері, яка охоплює весь гуманітарний цикл. Більше того, у зазначеній галузі не сформувалась та не окреслилась нова й адекватна наукова парадигма, яка у свою чергу віддзеркалювала б виклики ХХІ ст. Власне у клубку цих проблем на світову арену вийшли нові інформаційні та мас-медійні технології, інтернет-середовище та низка інших досягнень кінця ХХ ст., які радикально змінили інформаційно-психологічні портрети сучасної людини, але до яких вона ще не зовсім готова.
Саме ці процеси спонукали зародження та розвиток нових галузей знань та досліджень. Підтвердженням цього є формування у 50–70-х роках ХХ ст. нової гуманітарної парадигми, яка стала лише черговою спробою компенсації та заповнення лакун, які утворилися у гуманітарному просторі. Але, як відомо, людство ввійшло в нове тисячоліття, так і не позбувшись першопричин цих викликів. Це означає, що у ХХІ і, очевидно, у наступних століттях основними середовищами, в яких будуть відбуватись найінтенсивніші процеси формування ландшафту цивілізації, – це інформаційне, комунікативне, мас-медійне, лінгвокультурне, соціально-психологічне та інші. Про актуальність зазначеного кола питань говорять провідні мислителі сучасності та акцентують увагу на проблемах, які очікують людство у найближчій та подальшій перспективах.
Однією з таких галузей, яка виокремилась у самостійний напрямок сучасної гуманітарної науки, є комунікативна лінгвістика (комунікатологія) [19; с. 233]. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олег Гуцуляк: «Бытие» как «вслушивание в язык» и «фантастическая этимология» и «мифопоэзия» как его практики

WqrZizFKEskВ своё время британский философ А.Н. Уайтхед констатировал, что нация может исчерпать потенции определенной формы цивилизации (например, на начало ХIХ в. украинская нация «исчерпала» византийскую форму; в XVII-XVIII вв. параллельно с византийской происходило становление барокково-метафизический формы, затем насильственно прерванной, но успевшей «оплодотворить» П. Величковского и Ф. Достоевского), однако не исчерпать своих творческих сил. Энергия наций устремлена вперед к новым приключениям воображения. Всегда возникает мир мечты, дающий затем толчок к действию. Вначале, Колумб размышлял о шарообразности Земли, безграничном океане и грезил Востоком. Приключения редко достигают цели. Но, не доплыв к Индии, он открыл Америку [29, с.685].

В каждой культуре находятся большие возможности, оставшиеся нераскрытыми, не осознанными и не использованными на протяжении всей жизни данной культуры.  Как утверждает Ю. Лотман: «… Одновременно семиотическое пространство постоянно выбрасывает из себя целые пласты культуры. Они образуют слои отложений за пределами культуры и ждут своего часа, чтобы вновь ворваться в нее, настолько забытыми, чтобы восприниматься как новые» [15, с.176]. В синергетике такое восстановление системной устойчивости за счёт периферийных ресурсов называется «правилом избыточного разнообразия» [18]. «Реализация нереализированных возможностей» совпадает с пониманием прогресса по Н. Данилевскому, который определял сущность его не как одно линеарное направление, а в том, чтобы «обойти» все «поле» вариантов культурно-цивилизационного развития во всех его направлениях [9, с. 335].

Аналогичное утверждал основатель антропософии Р. Штайнер в беседе с А. Белым: Манас (культуротворческий дух) вмещен в языке, но русские не умеют взять все, что у них в языке [26, с. 53]. Исправить ситуацию взялся Велимир Хлебников и по существу большевики реализовали «нереализированных» Степана Разина и Емельяна Пугачева… То же декларировал и Н. Рерих, объясняя понятие «культура» на основе санскрита как «культ-ура» — «поклонения Свету» и предлагая на этой основе трансформацию цивилизации [2, с.11].

М. Хайдеггер для преодоления нынешнего состояния культурной деградации Европы предлагал реализацию «ирреального в культуре» (скрытых возможностей и сущностей вещей) с помощью возвращения к изначальным, но нереализированным возможностеям европейской культуры. Они хотя и забыты, но до сих пор «живут» в языке, который есть «дом Бытия». Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Александр Артамонов: Поэтика правотворчества (по онто-историческому учению М. Хайдеггера)

tumblr_nirb7psQeF1rv2dfko1_1280Достигнув на сегодняшний день вершины экономического развития, Европейское постиндустриальное общество сталкивается с, казалось бы, непредсказуемыми проблемами и вызовами. Постепенная потеря собственной культурной идентичности ведущими этносами Европы, происходящая на фоне реализации мультикультурной модели Запада (речь идет о его исламизации и африканизации) служит превосходной иллюстрацией к пессимистической философии Мартина Хайдеггера. Этот философ еще в первой половине ХХ века называл Европу вечерней землей, die Abendland, а европейскую философию, соответственно – философией вечерней земли (со всеми вытекающими коннотациями), продолжая линию как О. Шпенглера, так и Ф. Ницше. Под «вечером» у Хайдеггера метафорически следует понимать заход солнца, пришествие сумерек и тьмы ночи, что в высшем значении символизирует потерю понимания различия между бытием (das Sein) и сущим (das Seiende), а в значении менее высоком и обобщенном – деградацию европейского человека под влиянием техники.

Впрочем, выражая крайний пессимизм, учение Хайдеггера несет в себе и крайний оптимизм как «своё другое» первого, снимая, таким образом, обе крайности – философ оставляет для человека две сферы деятельности, чья «ненасильственная власть» может стать ключом для ревитализации общества: это противопоставленные технике мышление и поэзия (das Denken and das Dichten) [15].

Наше исследование является парадоксальной попыткой рассмотреть правотворчество в её поэтическом аспекте в соответствии с тем, что мы понимаем под поэзией, когда о ней пишет Хайдеггер. Парадоксальность здесь заключается в том, что в Европе (имеются в виду в первую очередь романо-германская и англосаксонская правовые семьи в их единстве) правотворчество – это специфическая форма человеческой деятельности, которая объединяет в себе два противоположных аспекта с традиционно признанным превалированием влияния первого: условно (в соответствии с темой нашего исследования) можно назвать их технической и поэтической составляющими права как результата правотворчества. Цель нашей работы заключается в том, чтобы осветить обе стороны правотворчества в их диалектической взаимосвязи. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Олександр Маловічко, Володимир Козирський: Десять головних помилок лінгвістів

Screenshot_1Якщо говорити про виникнення мови на Землі, то треба пам’ятати, що мова з’явилася тоді, коли істота, яка зрозуміла, що без спілкування з собі подібними, неможливо обійтися без якогось способу такого спілкування. Зрозуміло, ми поки не можемо сказати, коли і на якій території Землі ця істота, почала розмовляти. Після цього найважливішої події в житті цієї істоти, її можна бул б назвати людиною виду Homo erectus. Ця людина з’явився в районі від двох і до трьох міліонів років тому.

… Ми можемо сміливо говорити тільки про те, що до нашого часу дожили слова якойсь істоти, якою ми, до нашого часу, називаємо Homo ergaster-erectus.

Читати статтю повністю (pdf)

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Владимир Видеманн: “Я нашёл гору Меру на Памире” (интервью)

12196044_1081175645255798_581056020829428127_nПредлагаем вниманию читателей интервью руководителя Британского филиала нашего Аналитического Центра «Эсхатон» Владимира Видеманна порталу «Центр Льва Гумилева»

Беседа с Владимиром Видеманном (Лондон, Великобритания) известным антропологом и философом о генетике арийских и тюркских народов, сакральной географии Памира, ритуальном праязыке древнего Человечества

Расскажите о себе для нашего портала. Вы из Советского Союза, но сейчас живете в Европе. Откуда у Вас появился интерес к Азии, к наследию предков наших народов?

Я родился и вырос в Эстонии (Таллин). Семья отца – остзейского происхождения (он сам родился в Ленинграде), мама – русская, до переезда в Эстонию жила в Москве. Кстати, один из моих дальних предков, академик Фердинанд Видеманн, был директором Азиатского Музея при Академии Наук в Петербурге и, как специалист по угро-финским языкам, консультировал Фридриха Крейцвальда, когда тот работал над созданием эстонского национального эпоса «Калевипоэг». Так что у меня это, видимо, в крови.
Но в чисто практическом плане интерес к Востоку (магия, йога, буддизм и т.д.) мне привил старший товарищ из минских хиппи (потом он жил в Таллине), еще в самом начале 70-х. Чуть позже я познакомился со своим гуру, которого звали Рам Михаэль Тамм. Это был эстонец, из православной семьи, много лет проживший в Европе (еще с довоенного времени). В СССР он попал в 1956, проездом, но был тут «задержан» на 25 лет, до 1981. Рам изучал в Германии ядерную физику, был в переписке с Эйнштейном. Потом, под влиянием «обстоятельств», он переключился на философию и стал специалистом по древнегреческой и санскритской философской терминологии. Издавал во Франкфурте-на-Майне журнал «Адвайта-Веданта».
В Эстонии (ЭССР), на хуторе, где он жил, у нас была подпольная психотронная лаборатория и школа по изучению различных эзотерических дисциплин. Она у меня описана в книге «Школа магов» (выходила только на эстонском языке). Сюда приезжали люди со всего Союза – от Прибалтики до Средней Азии, включая москвичей (в том числе: Владимир Степанов, Гейдар Джемаль, Октябрина Волкова, Андрей Зелинский, Виталий Михейкин и др.). Близким другом Рама был ориенталист Хальянд Удам, специалист по санскриту, персидскому и арабскому языкам (он даже перевел Коран с арабского на эстонский).
Вот в контексте всего этого мой интерес к Востоку из чисто теоретического плана перешел в практическую сферу, включая занятия йогой (Рам был специалистов в йоге с 30-летним стажем, учился у восточных мастеров), даосской алхимией, а также путешествия по Советскому Востоку (Средняя Азия, Забайкалье). Так я постепенно втянулся в антропологический дискурс… Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

А. В. Маловичко, В. Г. Козырский: Начало языка человека

Screenshot_8Памяти ушедших великих лигвистов Джозефа Гринберга, Владислава Иллич-Свитыча, Сергея Старостина и Аарона Долгопольского

Если сказать просто про такую науку, которая называется лингвистикой (или, по-другому, языкознанием), то суть этой науки в том, что сравнивая два слова в любых языках, можно сделать какие-то умозаключения, которые могут объяснить: что это за слова, их происхождение и историю этих слов и их взаимодействие между собой и так далее и тому подобное. В то же время, эти слова должны принадлежать к какой-то языковой группе, языковой семье и, наконец, к какой-то языковой макро-семье.

— Трудность языкознания заключается в том, что, в настоящее время на Земле существует, приблизительно 6000 языков, которые объединены в 11 языковых макро-семей. И, поэтому заниматься таким количеством языков — это абсолютно неподъемное занятие. Для облегчения этих задач, для тех, кто интересуется вопросами языка, можно и стоило бы говорить о том, что в настоящее время в мире существуют “главные” и “неглавные” языки. А “главные” языки, по крайней мере, на сегодняшний день, — это английский, испанский, русский, немецкий, и, т.д. (о китайском языке никто и не вспоминает). Такое разделение на главные и неглавные языки, на самом деле, — это дань прошлому, от которого не могут избавиться большинство лингвистов. В настоящее время это большинство считает, что, первыми языками были египетский, шумерский, греческий, латинский и т. д.. Поэтому такая лингвистика — не наука, а просто политика. А заниматься такой чепухой, у нас нет ни желания, ни времени. Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Александр Маловичко, Владимир Козырский: Африканские языки и первичная лексика Homo Erectusa

image002Нашу статью можно отнести к тому типу работ, которые находятся на стыке двух наук – лингвистики и палеоархеологии. Если палеоархеология занимается конкретным материалом, то лингвистика пока еще не достигла той степени знаний, когда можно будет говорить, что исследования лексики однозначно определяются той степенью истории этноса, которую мы исследуем. Другими словами можно сказать, что пора поставить знак равенства между лексикой этноса и тем палеоархеологическим материалом, который находится в нашем распоряжении.

Присылаю мои труды сочиненные за последние 35 лет. А последние мои работы (вместе с Владимиром Козырским) — это достижения за последние 3 года. За эти годы мы предложили:

1) Полностью отказаться от модели Т.В. Гамкрелидзе и В.В. Иванова, которая создавалась в 1984 году, и которая имела название “Индоевропейский язык и Индоевропейцы”. Можно было бы, например, узнать: почему мы отказываемся от услуг этих выдающихся ученых? Наш ответ на этот вопрос такой: в этом труде нет места, не только для картвел, но и других этносов Кавказа, как будь то бы этих этносов на Кавказе никогда не существовало. Или второй вопрос: какие из этих языков наиболее “правильные”. В свете того, что русский язык имеет, в наше время, наиболее мощную поддержку, то этот язык “наиболее индоевропейский”.

Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Гуцуляк О., Дрогомирецький П.: Основи індоєвропейського мовознавства та компаративістики

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Александр Маловичко, Владимир Козырский: Для чего нужна «первичная лексика» человека?

image002Считается, что Нет неразрешимых проблем –
есть неверные пути их решения!

Состояние исторических наук на начало XXI века вряд ли отмечено какими-то особыми успехами в этой огромной области знаний, если, конечно, не иметь ввиду отдельные самостоятельные исторические дисциплины, как-то: археологию, палеогенетику и, некоторые другие.

—     Если правильно сформулировать науку о Человеке, то можно надеяться,    что эта наука будет лишена тех недостатков, которыми страдают отдельные исторические науки и, в первую очередь, историческая лингвистика. (Второе название этой науки, сравнительно-историческое языкознание, и, третье — лингвистическая компаративистика [1]).

—     Эта наука, историческая лингвистика, давно могла бы стать главной,    среди исторических наук. Однако такого пока не произошло. Причина этого, скорее всего, заключается в консерватизме  специалистов  “индоевропейского  языкознания”, которые не хотят (или, просто не способны) “заглянуть”  в глубь истории и способствовать тому, чтобы наука о Человеке заняла достойное место в прогрессе человеческих знаний (Помните? “В начале было Слово”. Евангелие от Иоанна.). Continue reading

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS

Вяч. Вс. Иванов: Индо-уральские названия времен года

Международный научный семинар ВРЕМЕНА ГОДА часть 8.
Вяч. Вс. Иванов (Москва — Лос-Анджелес). Более древние («индо-уральские») названия времен года (с особым обсуждением «весны») и их отражение у Донелайтиса
Съемка «Живого ТВ». «Дом Юргиса Балтрушайтиса», 29 августа 2012 г.

Сохранить в:

 • Twitter
 • Grabr
 • WebDigg
 • Community-Seo
 • email
 • Facebook
 • FriendFeed
 • Google Bookmarks
 • Yandex
 • Memori
 • MisterWong
 • BobrDobr
 • Moemesto
 • News2
 • Live
 • MSN Reporter
 • MySpace
 • PDF
 • RSS
 • «… Зажги свой огонь.
  Ищи тех, кому нравится, как он горит»
  (Джалалладин Руми)

  «… Есть только один огонь — мой»
  (Федерико Гарсиа Лорка)

  «… Традиция — это передача Огня,
  а не поклонение пеплу»
  (Густав Малер)

  «… Традиционализм не означает привязанность к прошлому.
  Это означает — жить и поступать,
  исходя из принципов, которые имеют вечную ценность»
  (Артур Мёллер ван ден Брук)

  «… Современность – великое время финала игр олимпийских богов,
  когда Зевс передаёт факел тому,
  кого нельзя увидеть и назвать,
  и кто все эти неисчислимые века обитал в нашем сердце!»
  (Глеб Бутузов)